มรท. ร่วมงานลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ 6 คณะ สถาบัน ศูนย์ สำนัก และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจาก 6 คณะ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จำนวนกว่า 400 คน ร่วมกิจกรรมขบวนแห่งานลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566 ของจังหวัดลพบุรี และเทศบาลเมืองลพบุรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี 

โดยในปีนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดและเทศบาลด้วยการส่งขบวนแห่เข้าร่วมการประกวดในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วย

กิจกรรมอื่นๆ