สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรท. จัดโครงการลานวัฒนธรรม 3 บุรี

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ลานวัฒนเทพ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการลานวัฒนธรรม 3 บุรี ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 500 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานผู้ร่วมงานจะเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีลอยกระทงและวัฒนธรรมของ 3 บุรี ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ผ่านการสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่นของชุมชนไทพวนบางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี, ชมรมไทพวนบ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี และ ชมรมไทพวนบ้านน้ำจั้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

โดยในช่วงเช้าเวลา 09.00 น. เป็นการจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตอง และต่อด้วยการบรรเลงดนตรีจากโรงเรียนบ้านเขาทับควาย / การแสดงฟ้อนไทพวน จากชมรมไทพวนบ้านกลับ จ.สระบุรี / การแสดงรำถวายเจ้าชมพู จากโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก จ.สิงห์บุรี และการแสดงหมอลำพวน จากชมรมไทพวนบ้านน้ำจั้น จ.ลพบุรี 

กิจกรรมอื่นๆ