กองพัฒนานักศึกษา และชมรมถันยรักษ์ มรท. จัดโครงการอบรมเทพสตรีรุ่นใหม่ ใส่ใจต้านภัยมะเร็งเต้านม และโรคหลอดเลือดสมอง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเทพสตรีรุ่นใหม่ ใส่ใจต้านภัยมะเร็งเต้านม และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี เกิดการกระตุ้นการใช้แอปพลิเคชั่น Breast Self Examination : BSE Application บันทึกผลการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เกิดแกนนำในการเผยแพร่วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อีกทั้งยังทำให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและแนวปฏิบัติในการป้องกัน และเกิดความตระหนักในการดูแลตนเองไม้ให้เกิดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณน้ำทิพย์ วิชาชัย และคุณธนิดา เงินอุปถัมภ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ