การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อหารือร่วมกันในการจัดทำข้อมูลรายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567 ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ