ปชส. มรท. พร้อมด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา ร่วมลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต และนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี คณาจารย์และบุคลากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต และนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ