สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาจัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รูปแบบหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree) ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ร่วมการอบรมจะเกิดการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฐานสมรรถนะ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ทีมวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทั้งในรูปแบบออนไซต์ และระบบ Hybrid Meeting 

กิจกรรมอื่นๆ