มรท. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดหนองผือ ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติไทย / วันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย พิธีเปิดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day 2023), พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พิธีถวายความเคารพและถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการร่วมกันปรับปรุงห่มดินต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณวัดหนองผือ, การปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดหนองผือ และการเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการเกษตรของจังหวัดลพบุรี

 

กิจกรรมอื่นๆ