การประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/66

คุณพีระศักดิ์ ศรีสุพล ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์/การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า และหัวหน้างาน/การพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์/การพิจารณาร่าง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎ ข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ