มรท. ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก”

ระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จ.เพชรบุรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับงานในครั้งนี้ผู้ร่วมงานทุกคนจะได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกิดการอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟุและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและของอาเซียน เกิดความปรองดองขึ้นในชาติและภูมิภาคอาเซียนโดยมีศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อในการเชื่อมโยงความรักความสามัคคี อีกทั้งยังทำให้เกิดความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ, กิจกรรมและการเสวนาทางวิชาการ, กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากในประเทศและต่างประเทศ / กิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ และการจัดแสดงนิทรรศการการแสดงผลงานจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

กิจกรรมอื่นๆ