การประชุม คกก.จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ห้องอาหารยูงทอง)/การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 (ซุ้มจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสาร)/การพิจารณาการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ห้องอาหารยูงทอง, ซุ้มจำหน่ายอาหาร, ร้านถ่ายเอกสาร)/การพิจารณาการจัดเก็บค่าประกันความเสียหายของหอพักนักศึกษาหญิง/การพิจารณาการจัดเก็บอัตราค่าไฟฟ้าของอาคารที่พักอาศัยบุคลากร A1, B1 และอาคารหอพักนักศึกษาหญิง F1/การพิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ