การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/66

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา/การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/การพิจารณาศักยภาพประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567/การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ