การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/66

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2567/การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2566

กิจกรรมอื่นๆ