การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 12/66

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 12/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566/การพิจารณาขอรับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 ราย/การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ/การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ขาดสอบ (X และ M) ร (I) นักศึกษาภาคปกติ/การพิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ