การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 12/66 (กรณีพิเศษ)

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2566 (กรณีพิเศษ) ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และการเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564/การพิจารณา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ/การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4/การพิจารณารายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566)/การพิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2567/การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ