มรท. ร่วมงานนำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนห้องโครงการพิเศษของ รร.วินิตศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (แห่งที่ 2) จ.ลพบุรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และ คุณอมรรัตน์ เพชรรุ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานนำเสนอผลงานวิชาการนักเรียนห้องโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเป็นนักวิจัยที่แสวงหาความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก คุณดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ