การประชุม คกก.บริหารงานบุคคลฯ ครั้งที่ 12/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นและพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อประเมินบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญการ/การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีปกติ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย/การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือสูงกว่า มีระยะเวลาของสัญญาจ้างจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลนั้น มีอายุครบ 60 ปี จำนวน 1 ราย/การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สายสนับสนุน ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย/การพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังพนักงาน ปรับปรุงตำแหน่ง และเปลี่ยนประเภทตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 12 อัตรา/การพิจารณาการปรับคุณวุฒิ เพิ่มคุณวุฒิ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ราย/การพิจารณารายงานการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และขอหารือการทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน กรณีเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง/การพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ