การประชุม คกก.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/66

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก/การพิจารณากิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา/การพิจารณากิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมอื่นๆ