มรท. จัดประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มรท. พ.ศ. 2566 - 2570

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568 - 2570) ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า 30 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ร่วมประชุมจะได้ร่วมทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณขจร จิตสุขุมมงคล, ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับกิจกรรมนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 13 และ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในรูปแบบของการบรรยาย และการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา และ อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต

ส่วนในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นการบรรยายเรื่องแนวทางการปรับแก้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสู่ความเป็นเลิศในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย คุณขจร จิตสุขุมมงคล

กิจกรรมอื่นๆ