ปชส.มรท. พร้อมด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณเดือนนภา อินทร์หอม นักวิชาการศึกษา และ คุณนภัสนันท์ คุ้มญาติ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ในงานนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ