มรท. จัดประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มรท. พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นวันที่ 2

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้ร่วมการประชุม ในการประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568 - 2570) ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมเป็นวันที่ 2 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า 30 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ร่วมประชุมจะได้ร่วมทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณขจร จิตสุขุมมงคล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

โดยในวันนี้เป็นการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องแนวทางการปรับแก้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสู่ความเป็นเลิศในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย คุณขจร จิตสุขุมมงคล

กิจกรรมอื่นๆ