มนส. ประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566 HUSO to the Future

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดหนุ่มฉลาด สาวเฉลียว และหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ HUSO to the Future สำหรับการประกวดในครั้งนี้มีผู้เข้าประกวดจำนวน 27 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานจะได้ตัวแทนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีบุคลิกภาพ ความสามารถ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นต้นแบบของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนได้ดี ในการร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิทยา จันทร์แดง รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา, อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณศรีไพร วงษ์วาน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.พงษ์พัฒน์ วงกุฎ จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.ลพบุรี และ น.ส.ศศิธร แก้วสุวรรณ์ สาวงามบ้านหมี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ น.ส.ชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วย

สำหรับผลการประกวด ประเภทหนุ่มฉลาด ได้แก่ นายฐิติชัย ลานเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา, ประเภทสาวเฉลียว ได้แก่ น.ส.จิราภรณ์ จีนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย และประเภทหนุ่มสาวสร้างสรรค์ ได้แก่ นายพูนทรัพย์ จงกลาง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ