สำนักงานมาตรฐานฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า 160 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมจะมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA สามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรได้ อีกทั้งยังทำให้สามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 15 และ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นการจัดอบรมให้แก่คณะวิทยาการจัดการ, วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นการจัดอบรมให้แก่คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นการจัดอบรมให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมอื่นๆ