มนส. จัดอบรม KM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขอทุนวิจัยภายนอก

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดอบรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขอทุนวิจัยภายนอก สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการอบรมเป็นจำนวน 20 คน โดยภายหลังเสร็จการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขอรับทุนวิจัยภายนอกที่ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์กับการขอทุนวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชาของตนได้ อีกทั้งยังทำให้ผู้รับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้และศักยภาพตามความสนใจของตนเองได้ครบถ้วน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผศ.คมกริช บุญเขียว และ ผศ.ชนิตตา โชติช่วง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอภิปรายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมอื่นๆ