การประชุม คกก.สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/66

คุณขจร จิตสุขุมมงคล ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากำหนดการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณา ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ