มรท. จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตา/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 โควตา/Portfolio โดยในครั้งนี้เป็นการสอบวิชาวัดแววความเป็นครูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษามาทำการสอบวัดแววความเป็นครูในครั้งนี้ จำนวน 499 คน จากนั้นในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในทุกหลักสูตร และทุกสาขาวิชา จำนวน 882 และวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และดนตรีศึกษา จำนวน 94 คน ด้วย โดยจะมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 1 โควต้า/Portfolio ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในทุกช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ