มรท. ให้การต้อนรับ คกก.ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และ ผู้ประกอบการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช, รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์, คุณนุชนภา รื่นอบเชย, คุณวัฒนาพร สุขพรต, คุณวราภรณ์ รุ่งตระการ, คุณสุทธิรา คาสิน และคณะทำงาจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 4 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ / หลักสูตรนักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการนำเข้าส่งออก / หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ และหลักสูตร Smart Coach for Smart Aging

สำหรับกิจกรรมตลอดการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย การนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายผู้บริหารและการจัดการหน่วยงานเพื่อรองรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ, ความร่วมมือของสถานประกอบการที่ร่วมจัดหลักสูตร, ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้เรียนที่จบหลักสูตร, การมีงานทำและรายได้ของผู้เรียน และการขยายผลและการนำหลักสูตรแบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไปใช้จริง เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน หากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 

จากนั้นในภาคบ่าย ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะตรวจเยี่ยมและคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ