คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting สำหรับการอบรมครั้งนี้มีครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมใน Module ที่ 1 มาแล้วเข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 563 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถอธิบาย และให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และตัวชี้วัด อย่างเป็นรูปธรรม ใช้หลักการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติ ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ได้ โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นใน 2 รูปแบบ คือ ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online โดยในรูปแบบ Onsite มีการจัดอบรมการจัดทำ PLC วงรอบที่ 1 ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566, วงรอบที่ 2 ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 และวงรอบที่ 3 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ส่วนการอบรมในรูปแบบ Online มีการจัดอบรมการจัดทำ PLC วงรอบที่ 1 ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566, วงรอบที่ 2 ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567 และวงรอบที่ 3 ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ