ปชส. มรท. พร้อมด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนพระนารายณ์ พบว่า ร้อยละ 50 ของนักเรียนชายและหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวมีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 18 และ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, อ.ดร.สจีวรรณ ปราชญ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนพระนารายณ์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 50 ของนักเรียนชายและหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ