มรท. จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 1 โควตา/Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 โควตา/Portfolio สำหรับในวันนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในทุกหลักสูตร และทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษามารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จำนวน 882 คน และสำหรับในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จะเป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และดนตรีศึกษา จำนวน 94 คน โดยจะมีการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 1 โควต้า/Portfolio ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในทุกช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ