รร.สาธิต มรท. จัดโครงการอบรมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.สุเมธ เปียศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน อีกทั้งยังทำให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงในสถานศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ