ชมรมเพชรเทพสตรีจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566

ผศ.จินตนา เวชมี ประธานคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 ของสมาชิกชมรมเพชรเทพสตรี ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีสมาชิกชมรมเข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่แจ้งต่อที่ประชุมทราบ และร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การรายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ