มรท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏในอนาคต

ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวรบุรีภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏในอนาคต สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยสถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมจำนวน 22 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ร่วมการอบรมจะมีทักษะของการเป็นผู้บริหารที่สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเกิดเครือข่ายผู้บริหารกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากร

สำหรับกิจกรรมตลอดการอบรม ประกอบด้วย ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดเป็นการบรรยายเรื่องทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในอีก 5 ปีข้างหน้า โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏในอนาคต โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดย ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) และกรณีศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ส่วนในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นการสะท้อนแนวคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาหน่วยงาน โดยผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน ศูนย์ และสำนัก

กิจกรรมอื่นๆ