ศูนย์ภาษาจัดงานเทศกาลภาษานานาชาติ มรท.

เมื่อวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานเทศกาลภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานครั้งนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน โดยภายหลังเสร็จการจัดงานนักเรียนนักศึกษาจะได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในทักษะต่าง ๆ เกิดเจตคติที่ดีและเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังทำให้ผู้ร่วมการประกวดแข่งขันได้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นการประกวดแข่งขันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ, การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ และการแข่งขันทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

ส่วนในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นการประกวดแข่งขันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ, การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ, การประกวดซุ้มนิทรรศการ, การประกวดการทำต้นคริสต์มาส และประกวดการทำการ์ดวันคริสต์มาส โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

กิจกรรมอื่นๆ