มรท. จัดเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจำ และจากบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงาน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม 1 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวนไม่เกิน 2 คน และจากบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงาน จำนวน 1 คน และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวนไม่เกิน 2 คน และจากบุคลากรประเภทข้าราชการและพนักงาน จำนวน 1 คน ภายหลังปิดหีบในเวลา 11.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าสักขีพยาน และสรุปผลเป็นดังนี้

การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ จำนวนไม่เกิน 2 คน ได้แก่ 
หมายเลข 1 อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน  ได้คะแนนเสียง 69 คะแนน
หมายเลข 2 ผศ.คธาวุธ ศรียา  ได้คะแนนเสียง 68 คะแนน
หมายเลข 3 รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์  ได้คะแนนเสียง 41 คะแนน
หมายเลข 4 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า  ได้คะแนนเสียง 107 คะแนน
จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 250 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 163 คน และงดออกเสียง จำนวน 5 คน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากบุคลากรประเภทข้าราชการ และพนักงาน ซึ่งเลือกจากข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 คน ได้แก่ 
หมายเลข 1 นายวัชระ รักษาพล  ได้คะแนนเสียง 56 คะแนน
หมายเลข 2 นายเจษฎา ภู่ระหงษ์   ได้คะแนนเสียง 131 คะแนน
จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 247 มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 194 คน และงดออกเสียง จำนวน 7 คน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากรประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ จำนวนไม่เกิน 2 คน ได้แก่ 
หมายเลข 1 รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์  ได้คะแนนเสียง 50 คะแนน
หมายเลข 2 รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์  ได้คะแนนเสียง 69 คะแนน
หมายเลข 3 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า  ได้คะแนนเสียง 128 คะแนน
จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 250 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 163 คน และงดออกเสียง จำนวน 12 คน

การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคลากรประเภทข้าราชการ และพนักงาน ซึ่งเลือกจากข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 คน ได้แก่ 
หมายเลข 1 นายวัชระ รักษาพล  ได้คะแนนเสียง 56 คะแนน
หมายเลข 2 นางภูมาดา ผลนิโครธ  ได้คะแนนเสียง 122 คะแนน
จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 247 มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 194 คน และงดออกเสียง จำนวน 9 คน

กิจกรรมอื่นๆ