สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนองานวิจัย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 21/706 ชั้น 7 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการเสริมทักษะการสอนสังคมศึกษา หัวข้อ การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาของสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 45 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะมีความรู้และทักษะในการเขียนบทความวิจัยและการนำเสนองานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.เกวลิน งามพิริยกร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 20 และ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการบรรยายและการฝึกการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการในการนำเสนองานวิจัย

กิจกรรมอื่นๆ