การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 4/การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระยะ 6 เดือน/การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 11 สาขาวิชา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระยะ 6 เดือน/การพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2566/การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X, M) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ/การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ

กิจกรรมอื่นๆ