การประชุม คกก.เทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา มรท. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณา ร่าง ระบบและกลไก ขั้นตอนการดำเนินงานของการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร)/การพิจารณากำหนดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง/การพิจารณา ร่าง แนวปฏิบัติเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร)/การพิจารณา ร่าง แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับรายวิชา/การพิจารณากำหนดปฏิทินการดำเนินการ ประจำปีการศึกษา 2567/การพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565

กิจกรรมอื่นๆ