การประชุม คกก.ดำเนินงานคลังหน่วยกิต มรท.

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการกำหนดระบบและกลไกการดำเนินการในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/การพิจารณาแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในระบบคลังหน่วยกิต

กิจกรรมอื่นๆ