งานสวัสดิการ จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มรท. ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1, 2 และ 3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยงานสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2566 สำหรับการตรวจสุขภาพครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นจำนวน 146 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจสุขภาพคณาจารย์ และบุคลากรจะได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ และยังช่วยให้เกิดการค้นหาความผิดปกติในร่างกายเพื่อหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ อีกทั้งยังทำให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดลมาเป็นผู้ให้บริการตรวจสุขภาพ

กิจกรรมอื่นๆ