สำนักงานมาตรฐานฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (เป็นวันที่ 2)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA เป็นวันที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมจำนวน 121 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมการประชุมจะมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA สามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรได้ อีกทั้งยังทำให้สามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้แบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้า ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในแต่ละคณะ จำนวน 73 คน

ส่วนในช่วงบ่าย ณ ห้อง 21/901 ชั้น 9 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 48 คน

กิจกรรมอื่นๆ