วจก. จัดประกวดดาว เดือน ดาวจรัสฟ้า ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดดาว เดือน ดาวจรัสฟ้า คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2566 (MS TRU Freshy 2023) วิจิตรตระการตาผ้าไทย โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประกวดนักศึกษาและผู้ร่วมงานจะได้เกิดความสัมพันธ์อันดี รู้จักการทำงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาการจัดการให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก อ.เมธี วิเชียรสรรค์ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม, อ.ภัทรบุตร เขียนนุกูล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณฉัตรโสภณ สายฆ้อง จากร้านเติมรัก เวดดิ้ง สตูดิโอ ลพบุรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับผลการประกวดประเภทดาว ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.รัฐญา สมัครการ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล, ประเภทเดือน ชนะเลิศ ได้แก่ นายสรยุทธ ปานขาว นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด และ ประเภทดาวจรัสฟ้า ชนะเลิศ ได้แก่ นายธีรภัทร แก้วมา นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรม Ms Freshy Happy New Year 2024 ในการมอบของขวัญจากคณาจารย์ และผู้สนับสนุน ให้แก่นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ