การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 13/66

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 13/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต/การพิจารณาปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/การพิจารณา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/การพิจารณา ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการให้ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์/ การพิจารณารายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2566/การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/การพิจารณารายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566/การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ไตรมาส 2 - 4)/การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ/การพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 - 30 กันยายน พ.ศ. 2567)

กิจกรรมอื่นๆ