การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/66

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติการแก้ผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (X และ M) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาอนุมัติรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ/การพิจารณาอนุมัติรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 6 เดือน) ระดับคณะ และระดับหลักสูตร

กิจกรรมอื่นๆ