มนส. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 81 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 278,000 บาท

กิจกรรมอื่นๆ