มรท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อบรมสมุดทำมือจากผ้าทอ 3 บุรี

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน "สมุดทำมือจากผ้าทอ 3 บุรี" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และได้ความอนุเคราะห์พื้นที่จัดงานจากคณะผู้บริหารของศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี 

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะที่เป็น อว.ส่วนหน้า จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสิงห์บุรี และประกอบกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชน เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เล็งเห็นความสำคัญและความปรารถนาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีต่อประชาชน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน “สมุดทำมือจากผ้าทอ 3 บุรี” ขึ้น เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน โดยมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม  พ.ศ. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ร่วมการอบรมจะเกิดความรู้ความเข้าใจในการทำสมุดทำมือจากผ้าทอของจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี โดยนำผ้าทอมาประยุกต์ใช้ในการทำปกสมุด ซึ่งสามารถนำไปจัดจำหน่าย หรือมอบเป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ้าทอของจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งผ้าทอที่นำมาใช้ในการทำสมุดทำมือในส่วนของจังหวัดลพบุรีเป็นผ้าทอมัดหมี่ที่ผลิตโดยกลุ่มสตรีผ้าทอบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี, ผ้าของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา ซึ่งผลิตโดยกลุ่มผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา บ้านบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และผ้าของจังหวัดสระบุรีเป็นผ้าทอบ้านมงคลที่ผลิตโดยกลุ่มอาชีพสตรีวัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ, คุณอัญชลี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ, คุณพิชญนันท์ พรมพิทักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี และ คุณราตรี คงขุนทด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ