สาขาวิชาภาษาจีน มรภ.เทพสตรี ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณเฝิง จวิ้นอิง ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้วย สำหรับงานในครั้งนี้มีครูผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนกว่า 150 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนาผู้ร่วมสัมมนาจะเกิดการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาจีน โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Shao Limin อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อ.ดร.พิชัย แก้วบุตร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ อ.ณัฐพงษ์ วิจารณ์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยายหลักการและแนวทางในการจัดการศึกษาเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียนภาษาจีน โดย อ.ดร.พิชัย แก้วบุตร / การบรรยายการตอบโต้กับการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดย Dr. Shao Limin และการสาธิตการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดย อ.ณัฐพงษ์ วิจารณ์

ส่วนในภาคบ่ายเป็นการอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และหัวข้อ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมุมมองแบบสากลวิวัฒน์ของบุคลากรทางการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

กิจกรรมอื่นๆ