สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวาดภาพพระบฏ งานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ คุณสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวาดภาพพระบฏห่มองค์ปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 400 คน ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานศิลปะพุทธศิลป์ และเกิดภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังทำให้ผู้ร่วมงานได้เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้มีการวาดภาพพระบฏในหัวข้อ พรหมวิหาร 4 ธรรมครองใจ 4 ประการ เป็นจำนวน 99 ภาพ และมีความยาวผ้า 150 เมตร

กิจกรรมอื่นๆ