การประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มรท. พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568 - 2570)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568 - 2570) ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคลากรของกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า 30 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ร่วมประชุมจะได้ร่วมทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใน 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการพัฒนาท้องถิ่น, ด้านการผลิตและพัฒนาครู, ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมอื่นๆ