การประชุม คกก.บริหารการวิจัย มรท. ครั้งที่ 3/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย/การพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ทบทวนการพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน 1 ราย/การพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ