การประชุม คกก.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก/การพิจารณาร่างกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567/การพิจารณารูปแบบสื่อการเรียนรู้

กิจกรรมอื่นๆ